Przekład Ekumeniczny

Przekład ekumeniczny Biblii

Wydanie ekumenicznego przekładu Biblii jest projektem Towarzystwa Biblijnego w Polsce rozpoczętym w 1995 r. Do jego realizacji powołano Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy, w którego skład weszli przedstawiciele Kościołów członkowskich Towarzystwa.

Pierwsze efekty pracy przyniosły wydanie pojedynczych ewangelii w przekładzie ekumenicznym. W 1997 r. ukazały się Ewangelie Mateusza i Marka, zaś w 2000 r. Łukasza.

W 2001 r. Towarzystwo Biblijne wydało Nowy Testament i Psalmy w tym przekładzie. Nowy Testament doczekał się pięciu wydań (ostatnie w 2012 r.) i został rozpowszechniony w 40 tys. egzemplarzy. W 2003 r. oddzielnie wydano Księgę Psalmów.

W 2016 r ukończono prace nad wydaniem Starego Testamentu, a tym samym całego Pisma Świętego w przekładzie ekumenicznym. Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydanie Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne.

Jako pierwszy ukazał się w październiku 2008 r. tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba, Psalmy, Księgę Przysłów, Księgę Koheleta oraz Pieśń nad Pieśniami. W 2011 r. Towarzystwo Biblijne wydało tom piąty z Księgami Deuterokanonicznymi. W jego skład weszły znane z Septuaginty księgi: Estery, Judyty, Tobita, 1., 2. i 3. Machabejska, Mądrości, Mądrości Syracha, Barucha, Daniela oraz List Jeremiasza. W 2015 r. ukazał się tom pierwszy – Pięcioksiąg, zawierający Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, Księgę Liczb i Księgę Powtórzonego Prawa. W 2016 r. został opublikowany tom drugi – Księgi Historyczne:  Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1. i 2. Księga Samuela, 1. i 2. Księga Królewska, 1. i 2. Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza i Księga Estery. Opublikowane dotychczas tłumaczenia Księgi Estery różnią się. W tomie z Księgami Deuterokanonicznymi znajdziemy tłumaczenie całej księgi z języka greckiego (Septuaginta), natomiast w tomie z Księgami Historycznymi tłumaczenie z języka hebrajskiego (Biblia Hebraica Stuttgartensia). Ostatni tom z Księgami Prorockimi ukazał się w grudniu 2016 r. i zawiera: Księgę Izajasza, Księgę Jeremiasza, Lamentacje, Księgę Ezechiela, Księgę Daniela, Księgę Ozeasza, Księgę Joela, Księgę Amosa, Księgę Abdiasza, Księgę Jonasza, Księgę Micheasza, Księgę Nahuma, Księgę Habakuka, Księgę Sofoniasza, Księgę Aggeusza, Księgę Zachariasza oraz Księgę Malachiasza.

Ekumeniczny przekład Biblii jest efektem pracy tłumaczy i redaktorów różnych wyznań chrześcijańskich. Tekst jest konsultowany z przedstawicielami jedenastu Kościołów w Polsce: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Tłumacze i redaktorzy pracujący nad ekumenicznym przekładem Biblii kierują się „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Naczelną zasadą przekładu jest wierność oryginałowi. Podstawą tłumaczenia są następujące teksty:

  • Stary Testament (księgi kanoniczne) – tekst hebrajski, wydanie krytyczne „Biblia Hebraica Stuttgartensia”, ed. R. Kittel, Stuttgart 1990
  • Stary Testament (księgi deuterokanoniczne) – tekst grecki, wydanie krytyczne „Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes”, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1965 i późn.
  • Nowy Testament – tekst grecki, wydanie krytyczne „The Greek New Testament”, ed. K. Aland, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 1994

Tekst przekładu ekumenicznego charakteryzuje się współczesną polszczyzną. Tłumacze zrezygnowali z archaizacji języka. Przypisy zawierają jedynie konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne. Ze względu na międzywyznaniowy charakter przekładu nie umieszczono komentarzy teologicznych, a każda księga jest poprzedzona jedynie krótkim wstępem ogólnym.

Wspólny dla wszystkich chrześcijan przekład Biblii stanowić będzie podstawę ekumenicznych rozważań, nabożeństw, dni biblijnych i sesji naukowych. Być może doczeka się też zatwierdzenia do użytku w liturgii poszczególnych Kościołów. Jest to również cenny przyczynek do historii polskich tłumaczeń Biblii, której początki sięgają XIV w.

Plan Czytania Biblii

plan2014Towarzystwo Biblijne w Polsce, we współpracy z Towarzystwami Biblijnymi w Austrii i Szwajcarii, wydaje co roku „Plan czytania Biblii”, przygotowany przez Ekumeniczne Stowarzyszenie Czytań Biblijnych. Jest to niewielka broszura, w której czytelnik znajdzie propozycje tekstów biblijnych na każdy dzień roku.

„Plan czytania Biblii” jest skierowany do tych Czytelników Pisma Świętego, którzy chcą systematycznie, przez codzienne czytanie fragmentów przystępnej długości, poznawać całą Biblię. Według tego planu można przez cztery lata przeczytać cały Nowy Testament, a przez osiem lat – całą Biblię. Włączenie się w ten plan jest możliwe w dowolnym momencie.

Od października do grudnia można otrzymać od Towarzystwa Biblijnego najnowszy „Plan czytania Biblii” w formie papierowej. W formie elektronicznej (w pliku pdf) można pobrać „Plany…” z różnych lat:

Wspieraj nas

DSC_0726Działalność Towarzystwa Biblijnego nie jest możliwa bez wsparcia życzliwych mu ludzi. Tak, jak każda modlitwa sprawi, że nasze projekty będzie otaczało Boże błogosławieństwo, tak każda wpłacona złotówka umożliwi ich realizację.

Prosimy o wsparcie modlitewne i finansowe naszych projektów:

Towarzystwo Biblijne w Polsce

ul. Marszałkowska 15A, 00-626 Warszawa

Konto bankowe: Bank Millennium nr 57 1160 2202 0000 0000 2363 3440

Ofiary na projekty Towarzystwa można odliczyć od podatku, przekazując je na konto Towarzystwa z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

Projekty, które potrzebują Twojego wsparcia:

Ekumeniczny przekład Starego Testamentu – pierwsze w Polsce międzywyznaniowe tłumaczenie Pisma Świętego, dokonane i zaakceptowane przez przedstawicieli jedenastu Kościołów, reprezentujących wszystkie chrześcijańskie tradycje wyznaniowe w naszym kraju
więcej o projekcie

Biblia dla dzieci i młodzieży – bezpłatne rozpowszechnianie Biblii wśród młodych ludzi, połączone z prezentacjami na temat historii Pisma Świętego, przekładów biblijnych oraz działalności Towarzystwa Biblijnego

więcej o projekcie

 

Biblia w każdej więziennej celi – bezpłatne rozpowszechnianie Biblii wśród osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

więcej o projekcie

Towarzystwo Biblijne

siewca zielonyTowarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Mottem jej działalności są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według św. Mateusza: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35), zaś symbolem postać siewcy z trzynastego rozdziału tej samej Ewangelii.

Towarzystwo Biblijne w Polsce służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią. Współpracuje z Kościołami, ale nie jest związane z żadnym wyznaniem. Zrzeszając jedenaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczne gremium w naszym kraju.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest członkiem stowarzyszonym Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych – międzynarodowej wspólnoty zrzeszającej 146 krajowych Towarzystw Biblijnych na całym świecie w celu konsultacji, wzajemnej pomocy i działania na rzecz wspólnego zadania, jakim jest rozpowszechnianie Pisma Świętego.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest także członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

Najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce jest Komitet Krajowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa oraz jego Dyrektor Generalny.

Deklaracja misji Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Historia

stara Biblia Psalm23Na przełomie XVIII i XIX w. Europę ogarnęła fala ruchów przebudzeniowych, które doprowadziły między innymi do powstania Towarzystwa Biblijnego w Walii i Anglii. Ich działacze postanowili przenieść ideę na kontynent i przyczynić się do założenia Towarzystw Biblijnych w różnych krajach. W Polsce, w odpowiedzi na propozycję ks. Roberta Pinkertona, reprezentanta Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Londynie, złożoną przedstawicielom polskiego życia duchowego i kulturalnego, założono w Warszawie w 1816 r. Towarzystwo Biblijne.

Jego działalność zainaugurowano w Pałacu Czartoryskich w Warszawie, a we władzach zasiedli chrześcijanie różnych wyznań, m. in. katolicy: książę Adam Jerzy Czartoryski, bp Franciszek Malczewski, bp Jan Paweł Woronicz, ks. Stanisław Staszic, Stanisław Kostka Potocki, Julian Ursyn Niemcewicz, a także ks. Karol Diehl (ewangelik reformowany), Samuel Bogumił Linde (luteranin), Jerzy Samuel Bandkie (luteranin) i wiele innych osób z polskiego życia kulturalnego i społecznego.

Towarzystwo Biblijne w naszym kraju nie uniknęło jednak trudów, wynikających z biegu historii. Powstania narodowe, polityka rusyfikacyjna caratu, pietystyczne, protestanckie korzenie Towarzystwa oraz wiele innych spraw zakłócało działalność polskiej placówki. Wydając teksty biblijne bez ksiąg deuterokanonicznych (zwanych przez protestantów apokryfami) Towarzystwo nie zaspokajało potrzeb większości wyznaniowej w Polsce. Publikowanie Pisma Świętego bez przypisów i komentarzy doprowadziło do potępienia Towarzystwa Biblijnego przez papieży Leona XII (1824 r.) i Piusa VIII (1829 r.). Odtąd służyło ono głównie wiernym z kościołów ewangelickich.Dopiero jednak w 1992 r. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce, współpracujące od dziesięcioleci z chrześcijanami różnych wyznań, oficjalnie poszerzyło swój profil ekumeniczny i powołało Komitet Krajowy jako gremium decyzyjne. Weszli do niego oficjalni przedstawiciele dwunastu polskich Kościołów. Na jednym z pierwszych posiedzeń został uchwalony nowy statut, zmieniający m. in. nazwę organizacji na Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Dyrektorzy i siedziby

Nowy Świat 40W latach 1920-1967 dyrektorem polskiej placówki Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego był Aleksander Enholc. W roku 1967 dyrektorem Towarzystwa została jego córka, Barbara Enholc-Narzyńska, absolwentka teologii ewangelickiej, od 1955 r. asystent, potem zastępca dyrektora. Barbara Enholc-Narzyńska przeszła na emeryturę pod koniec 2003 r. Wówczas Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego zatrudnił na stanowisku dyrektora wieloletniego pracownika Towarzystwa, luterankę Małgorzatę Platajs, z wykształcenia neofilologa. Zmieniały się też siedziby Towarzystwa. Przez ul. Hortensji 3 (obecnie ul. W. Górskiego), Aleje Jerozolimskie 15 (do końca II wojny światowej) i ul. Nowy Świat 40 (od 1946 r. do listopada 2004 r.) oraz krótki pobyt w gościnnych progach ewangelicko-augsburskiego kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2 (przełom lat 2004 i 2005) Towarzystwo Biblijne dotarło do swojej obecnej siedziby przy ul. Marszałkowskiej 15A, gdzie dzięki życzliwości władz Dzielnicy Śródmieście zajmuje na parterze przestronną księgarnię.

Działalność Towarzystwa

Cele Towarzystwa Biblijnego pozostają od jego początków niezmienne. Są to: tłumaczenie, wydawanie i rozpowszechnianie Pisma Świętego oraz zachęcanie do czytania Biblii i życia zgodnego ze Słowem Bożym.

Towarzystwo Biblijne w Polsce – obok tłumaczenia i wydawania Biblii – prowadzi również wiele działań na rzecz rozpowszechniania Pisma Świętego i promowania jego czytelnictwa. Są to Ekumeniczne Dni Biblijne oraz różne projekty rozpowszechniania Biblii w określonych środowiskach (m.in. wśród dzieci, młodzieży, więźniów, osób niewidomych i niedowidzących).

Historia Towarzystwa Biblijnego w obiektywie

fot. Towarzystwo Biblijne w Polsce