Działalność

Towarzystwo Biblijne z Polsce zajmuje się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnieniem Biblii oraz promowaniem jej czytelnictwa. Zadania te realizuje w prowadzonych przez siebie projektach, do których należą m.in. prace nad ekumenicznym przekładem Biblii, prowadzenie księgarni w Warszawie, bezpłatne rozpowszechnianie Biblii w określonych środowiskach (np. wśród dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, więźniów), patronat nad Ekumenicznymi Dniami Biblijnymi, spotkania w szkołach.

 

Więcej o działalności Towarzystwa Biblijnego:

tlumaczenie1 10x15 Tłumaczenie

 

 

 

 

 

drukarnia1 Wydawanie

 

 

 

 

 

dzieci Rozpowszechnianie

 

 

 

 

 

Promowanie

Biblia w każdej więziennej celi

Biblia w każdej więziennej celi

więzienie1aW Polsce w 157 zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad 80 tys. osadzonych. Wśród nich jest ok. 2,5 tys. kobiet. Opiekę duszpasterską sprawują nad nimi kapelani więzienni różnych wyznań. Za ich pośrednictwem Towarzystwo Biblijne w Polsce przekazuje Biblię lub jej części (Nowy Testament, pojedyncze Ewangelie itp.) jako dary dla więziennych bibliotek, dla cel, a także dla osób osadzonych. Modlitwa i rozważanie Pisma Świętego skłaniają do refleksji nad własnym życiem i odgrywają istotną rolę w procesie resocjalizacji. Doświadczenia duchownych pracujących wśród więźniów potwierdzają celowość prowadzonego przez Towarzystwo Biblijne projektu, który jest możliwy dzięki ofiarności wielu osób.

Biblia dla dzieci i młodzieży

Biblia dla dzieci i młodzieży

szkoła 2Celem projektu jest zapewnienie każdemu młodemu człowiekowi własnego egzemplarza Pisma Świętego, a przez to umożliwienie młodym ludziom zapoznanie się z Biblią jako księgą przekazującą wartości religijne i etyczne oraz będącą dziedzictwem kulturowym. Podczas naszych prezentacji na lekcjach religii, historii, języka polskiego w szkołach lub na spotkaniach parafialnych zapoznajemy młodzież z historią Pisma Świętego, przekładów biblijnych oraz działalnością Towarzystwa Biblijnego. Uczestnicy tych spotkań otrzymują bezpłatnie Biblię, jej części lub literaturę biblijną.

Towarzystwo Biblijne proponuje spotkania o Biblii!

Przybliżanie Słowa Bożego współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu, nie może być sprawą obojętną dla chrześcijan w czasach ogólnego upadku autorytetów i komercjalizacji życia. Towarzystwo Biblijne w Polsce od kilku lat aktywnie uczestniczy w spotkaniach, których celem jest przybliżanie Pisma Świętego i jego znaczenia dla życia każdego człowieka. Spotkania inicjowane są przez różne gremia parafialne, ekumeniczne oraz szkoły.

Tematem spotkań jest Biblia:

 • historia jej przekładów
 • jej znaczenie dla chrześcijan
 • jej znaczenie dla kultury i języka polskiego
 • aktualność Słowa Bożego we współczesnym świecie
 • działalność i misja Towarzystw Biblijnych

Tematy spotkań są prezentowane w sposób uwzględniający:

 • wiek słuchaczy (szkoła podstawowa I-III i IV-VI, gimnazjum, liceum…)
 • przynależność wyznaniową słuchaczy (spotkania parafialne lub ekumeniczne)
 • specyfikę grupy (np. koło seniorów, koło pań, grupa młodzieżowa, studenci etc.)

Czas spotkania jest ustalany indywidualnie, dla szkół przewidujemy jednak minimum jedną godzinę lekcyjną (dla szkół podstawowych nie więcej, jednak dla szkół średnich dobrze jest mieć do dyspozycji dwie godziny).

Spotkanie ze starszą młodzieżą lub dorosłymi składa się zwykle z:

 • krótkiego wstępu (ok. 5 min.)
 • prezentacji multimedialnej (ok. 20-35 min.)
 • dyskusji (ok. 20 min.)
 • oglądania wystawy (ok. 20 min.)

Spotkaniu towarzyszy bowiem wystawa różnych wydań Biblii. Długość spotkania zależy oczywiście od miejscowych zwyczajów i możliwości.

Towarzystwo Biblijne uczestniczy również w organizowanych lokalnie Dniach lub Świętach Biblii, czy niedzielnych nabożeństwach (możliwe podzielenie się z uczestnikami refleksją na ustalony temat).

Na życzenie parafii możemy również zorganizować stoisko i sprzedaż wydawnictw.

Spotkania mogą być jedno- lub kilkudniowe, np. w piątek spotkanie w szkole, w sobotę w parafii, w niedzielę natomiast podczas nabożeństwa i po nim.

W miejscach, gdzie panuje dobra atmosfera ekumeniczna, gdzie zgodnie współpracują przedstawiciele kilku różnych wyznań, spotkania takie są możliwe do zorganizowania np. w salach miejskich, muzeach, czy właśnie szkołach. Możliwe są też spotkania w jednej z parafii, organizowane dla chrześcijan z różnych parafii sąsiednich.

Koszty

Spotkania Towarzystwo Biblijne organizuje bezpłatnie, jednak prosi – o ile to możliwe – o zwrot kosztów podróży, a także modlitewne i materialne wspieranie projektów bezpłatnego rozpowszechniania Biblii.

Kontakt: tb(at)tb.org.pl

Terminy do uzgodnienia

Przekład Ekumeniczny

Przekład ekumeniczny Biblii

Wydanie ekumenicznego przekładu Biblii jest projektem Towarzystwa Biblijnego w Polsce rozpoczętym w 1995 r. Do jego realizacji powołano Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy, w którego skład weszli przedstawiciele Kościołów członkowskich Towarzystwa.

Pierwsze efekty pracy przyniosły wydanie pojedynczych ewangelii w przekładzie ekumenicznym. W 1997 r. ukazały się Ewangelie Mateusza i Marka, zaś w 2000 r. Łukasza.

W 2001 r. Towarzystwo Biblijne wydało Nowy Testament i Psalmy w tym przekładzie. Nowy Testament doczekał się pięciu wydań (ostatnie w 2012 r.) i został rozpowszechniony w 40 tys. egzemplarzy. W 2003 r. oddzielnie wydano Księgę Psalmów.

W 2016 r ukończono prace nad wydaniem Starego Testamentu, a tym samym całego Pisma Świętego w przekładzie ekumenicznym. Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydanie Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne.

Jako pierwszy ukazał się w październiku 2008 r. tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba, Psalmy, Księgę Przysłów, Księgę Koheleta oraz Pieśń nad Pieśniami. W 2011 r. Towarzystwo Biblijne wydało tom piąty z Księgami Deuterokanonicznymi. W jego skład weszły znane z Septuaginty księgi: Estery, Judyty, Tobita, 1., 2. i 3. Machabejska, Mądrości, Mądrości Syracha, Barucha, Daniela oraz List Jeremiasza. W 2015 r. ukazał się tom pierwszy – Pięcioksiąg, zawierający Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, Księgę Liczb i Księgę Powtórzonego Prawa. W 2016 r. został opublikowany tom drugi – Księgi Historyczne:  Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1. i 2. Księga Samuela, 1. i 2. Księga Królewska, 1. i 2. Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza i Księga Estery. Opublikowane dotychczas tłumaczenia Księgi Estery różnią się. W tomie z Księgami Deuterokanonicznymi znajdziemy tłumaczenie całej księgi z języka greckiego (Septuaginta), natomiast w tomie z Księgami Historycznymi tłumaczenie z języka hebrajskiego (Biblia Hebraica Stuttgartensia). Ostatni tom z Księgami Prorockimi ukazał się w grudniu 2016 r. i zawiera: Księgę Izajasza, Księgę Jeremiasza, Lamentacje, Księgę Ezechiela, Księgę Daniela, Księgę Ozeasza, Księgę Joela, Księgę Amosa, Księgę Abdiasza, Księgę Jonasza, Księgę Micheasza, Księgę Nahuma, Księgę Habakuka, Księgę Sofoniasza, Księgę Aggeusza, Księgę Zachariasza oraz Księgę Malachiasza.

Ekumeniczny przekład Biblii jest efektem pracy tłumaczy i redaktorów różnych wyznań chrześcijańskich. Tekst jest konsultowany z przedstawicielami jedenastu Kościołów w Polsce: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Tłumacze i redaktorzy pracujący nad ekumenicznym przekładem Biblii kierują się „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Naczelną zasadą przekładu jest wierność oryginałowi. Podstawą tłumaczenia są następujące teksty:

 • Stary Testament (księgi kanoniczne) – tekst hebrajski, wydanie krytyczne „Biblia Hebraica Stuttgartensia”, ed. R. Kittel, Stuttgart 1990
 • Stary Testament (księgi deuterokanoniczne) – tekst grecki, wydanie krytyczne „Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes”, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1965 i późn.
 • Nowy Testament – tekst grecki, wydanie krytyczne „The Greek New Testament”, ed. K. Aland, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart 1994

Tekst przekładu ekumenicznego charakteryzuje się współczesną polszczyzną. Tłumacze zrezygnowali z archaizacji języka. Przypisy zawierają jedynie konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne. Ze względu na międzywyznaniowy charakter przekładu nie umieszczono komentarzy teologicznych, a każda księga jest poprzedzona jedynie krótkim wstępem ogólnym.

Wspólny dla wszystkich chrześcijan przekład Biblii stanowić będzie podstawę ekumenicznych rozważań, nabożeństw, dni biblijnych i sesji naukowych. Być może doczeka się też zatwierdzenia do użytku w liturgii poszczególnych Kościołów. Jest to również cenny przyczynek do historii polskich tłumaczeń Biblii, której początki sięgają XIV w.

Plan Czytania Biblii

Wspieraj nas

DSC_0726Działalność Towarzystwa Biblijnego nie jest możliwa bez wsparcia życzliwych mu ludzi. Tak, jak każda modlitwa sprawi, że nasze projekty będzie otaczało Boże błogosławieństwo, tak każda wpłacona złotówka umożliwi ich realizację.

Prosimy o wsparcie modlitewne i finansowe naszych projektów:

Towarzystwo Biblijne w Polsce

ul. Marszałkowska 15A, 00-626 Warszawa

Konto bankowe: Bank Santander nr 30 1090 1870 0000 0001 4759 6520

Darowizny na projekty Towarzystwa można odliczyć od podatku, przekazując je na konto Towarzystwa z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

Projekty, które potrzebują Twojego wsparcia:

Biblia dla dzieci i młodzieży – bezpłatne rozpowszechnianie Biblii wśród młodych ludzi, połączone z prezentacjami na temat historii Pisma Świętego, przekładów biblijnych oraz działalności Towarzystwa Biblijnego. Ten projekt można wspierać też na zrzutka.pl

więcej o projekcie

Biblia w każdej więziennej celi – bezpłatne rozpowszechnianie Biblii wśród osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

więcej o projekcie

Towarzystwo Biblijne

siewca zielonyTowarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Mottem jej działalności są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według św. Mateusza: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35), zaś symbolem postać siewcy z trzynastego rozdziału tej samej Ewangelii.

Towarzystwo Biblijne w Polsce służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią. Współpracuje z Kościołami, ale nie jest związane z żadnym wyznaniem. Zrzeszając jedenaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczne gremium w naszym kraju.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest członkiem stowarzyszonym Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych – międzynarodowej wspólnoty zrzeszającej 146 krajowych Towarzystw Biblijnych na całym świecie w celu konsultacji, wzajemnej pomocy i działania na rzecz wspólnego zadania, jakim jest rozpowszechnianie Pisma Świętego.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest także członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

Najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce jest Komitet Krajowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa oraz jego Dyrektor Generalny.

Deklaracja misji Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Historia

stara Biblia Psalm23Na przełomie XVIII i XIX w. Europę ogarnęła fala ruchów przebudzeniowych, które doprowadziły między innymi do powstania Towarzystwa Biblijnego w Walii i Anglii. Ich działacze postanowili przenieść ideę na kontynent i przyczynić się do założenia Towarzystw Biblijnych w różnych krajach. W Polsce, w odpowiedzi na propozycję ks. Roberta Pinkertona, reprezentanta Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Londynie, złożoną przedstawicielom polskiego życia duchowego i kulturalnego, założono w Warszawie w 1816 r. Towarzystwo Biblijne.

Jego działalność zainaugurowano w Pałacu Czartoryskich w Warszawie, a we władzach zasiedli chrześcijanie różnych wyznań, m. in. katolicy: książę Adam Jerzy Czartoryski, bp Franciszek Malczewski, bp Jan Paweł Woronicz, ks. Stanisław Staszic, Stanisław Kostka Potocki, Julian Ursyn Niemcewicz, a także ks. Karol Diehl (ewangelik reformowany), Samuel Bogumił Linde (luteranin), Jerzy Samuel Bandkie (luteranin) i wiele innych osób z polskiego życia kulturalnego i społecznego.

Towarzystwo Biblijne w naszym kraju nie uniknęło jednak trudów, wynikających z biegu historii. Powstania narodowe, polityka rusyfikacyjna caratu, pietystyczne, protestanckie korzenie Towarzystwa oraz wiele innych spraw zakłócało działalność polskiej placówki. Wydając teksty biblijne bez ksiąg deuterokanonicznych (zwanych przez protestantów apokryfami) Towarzystwo nie zaspokajało potrzeb większości wyznaniowej w Polsce. Publikowanie Pisma Świętego bez przypisów i komentarzy doprowadziło do potępienia Towarzystwa Biblijnego przez papieży Leona XII (1824 r.) i Piusa VIII (1829 r.). Odtąd służyło ono głównie wiernym z kościołów ewangelickich.Dopiero jednak w 1992 r. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce, współpracujące od dziesięcioleci z chrześcijanami różnych wyznań, oficjalnie poszerzyło swój profil ekumeniczny i powołało Komitet Krajowy jako gremium decyzyjne. Weszli do niego oficjalni przedstawiciele dwunastu polskich Kościołów. Na jednym z pierwszych posiedzeń został uchwalony nowy statut, zmieniający m. in. nazwę organizacji na Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Dyrektorzy i siedziby

Nowy Świat 40W latach 1920-1967 dyrektorem polskiej placówki Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego był Aleksander Enholc. W roku 1967 dyrektorem Towarzystwa została jego córka, Barbara Enholc-Narzyńska, absolwentka teologii ewangelickiej, od 1955 r. asystent, potem zastępca dyrektora. Barbara Enholc-Narzyńska przeszła na emeryturę pod koniec 2003 r. Wówczas Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego zatrudnił na stanowisku dyrektora wieloletniego pracownika Towarzystwa, luterankę Małgorzatę Platajs, z wykształcenia neofilologa. Zmieniały się też siedziby Towarzystwa. Przez ul. Hortensji 3 (obecnie ul. W. Górskiego), Aleje Jerozolimskie 15 (do końca II wojny światowej) i ul. Nowy Świat 40 (od 1946 r. do listopada 2004 r.) oraz krótki pobyt w gościnnych progach ewangelicko-augsburskiego kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2 (przełom lat 2004 i 2005) Towarzystwo Biblijne dotarło do swojej obecnej siedziby przy ul. Marszałkowskiej 15A, gdzie dzięki życzliwości władz Dzielnicy Śródmieście zajmuje na parterze przestronną księgarnię.

Działalność Towarzystwa

Cele Towarzystwa Biblijnego pozostają od jego początków niezmienne. Są to: tłumaczenie, wydawanie i rozpowszechnianie Pisma Świętego oraz zachęcanie do czytania Biblii i życia zgodnego ze Słowem Bożym.

Towarzystwo Biblijne w Polsce – obok tłumaczenia i wydawania Biblii – prowadzi również wiele działań na rzecz rozpowszechniania Pisma Świętego i promowania jego czytelnictwa. Są to Ekumeniczne Dni Biblijne oraz różne projekty rozpowszechniania Biblii w określonych środowiskach (m.in. wśród dzieci, młodzieży, więźniów, osób niewidomych i niedowidzących).

Historia Towarzystwa Biblijnego w obiektywie

fot. Towarzystwo Biblijne w Polsce

Nowy Testament Polsko-Angielski

277We współpracy z Brytyjskim i Zagranicznym Towarzystwem Biblijnym w Anglii i Walii wydaliśmy Nowy Testament polsko-angielski. Czytaj więcej