Deklaracja misji Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Towarzystwo Biblijne w Polsce – założone w roku 1816 i odtąd prowadzone przez ludzi, którzy znali i znają znaczenie Słowa Bożego dla doczesnego i wiecznego życia każdego człowieka – działa zgodnie z celami Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, których jest członkiem od 1946 r., dla osiągnięcia możliwie najszerszego, skutecznego i znaczącego rozpowszechnienia Pisma Świętego oraz pomocy ludziom w poznawaniu działania Słowa Bożego.

Towarzystwo Biblijne w Polsce służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią, jak również tym, którym doskwiera głód Słowa Bożego.

Towarzystwo Biblijne w Polsce działa przez tłumaczenie, wydawanie i rozpowszechnianie Pisma Świętego, ściśle współpracując ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi w naszym kraju.

Znając wartość Biblii ‒jako wielkiego skarbu i mając w pamięci największe przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego ‒pracownicy Towarzystwa Biblijnego oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, zobowiązani są do dzielenia się tym skarbem z innymi, a także do zachęcania innych chrześcijan, by czynili to samo, w świadomości przywileju, jakim jest możliwość posiadania własnej Biblii, życia zgodnie ze Słowem Boga i odkrywanie Jego mocy. Są oni zobowiązani do działania bez jakiegokolwiek prozelityzmu i niewłaściwej konkurencji, w przekonaniu, że ludzie gromadzący się wokół Biblii dążą do jedności i pokoju, pomimo różnej przynależności wyznaniowej.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzykościelną. Mottem jej działalności są słowa z Ewangelii według św. Mateusza 24,35: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, jego symbolem jest postać siewcy z 13. rozdziału tej samej Ewangelii, modlitwą jego współpracowników zaś to, aby ziarno Słowa siane tu i teraz padało na dobrą ziemię i przynosiło obfity plon.