WAŻNA INFORMACJA!

WAŻNA INFORMACJA! Szanowni Klienci, w dniach 29 kwietnia – 3 maja 2024 r. księgarnia stacjonarna będzie nieczynna. Zapraszamy do naszej księgarni online.
Zamówienia złożone 25 kwietnia po godz. 15:00 realizowane będą od 6 maja. Dziękujemy za wyrozumiałość!

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

wersja obowiązująca od dnia 22.09.2020

. 9

 

Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Państwa ze szczegółami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Państwa prywatność i informacje, które nam przekazujecie.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

W naszej Polityce prywatności znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.  

Prosimy Państwa o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Państwu to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.tb.org.pl/ksiegarnia?

Administratorem strony internetowej www.tb.org.pl/ksiegarnia jest TOWARZYSTWO BIBLIJNE W POLSCE z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 15 A, 00 - 626 Warszawa, wpisane do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, dział B poz. 2, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, REGON: 006745741, NIP 5260214338 (czyli: my).

Dane osobowe

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

TOWARZYSTWO BIBLIJNE W POLSCE

ul. Marszałkowska 15 A

00 - 626 Warszawa

telefon: +48 22 875 96 62

e-mail: rodo@tb.org.pl

 

W sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą:

 - poczty elektronicznej: rodo@tb.org.pl

- poczty tradycyjnej: ul. Marszałkowska 15 A, 00 - 626 Warszawa

- telefonu: +48 22 875 96 62

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, które nam podajecie

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy

imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

konto w sklepie internetowym

imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, firma, NIP

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do momentu usunięcia konta

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz (np. założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Państwa dane osobowe:

 

PODMIOT

CEL

Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie zamówienia

Operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie

Zrealizowanie przekazania zamówienia

Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu ( tpay)

Zrealizowanie płatności

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie zamówienia

R2G Polska Sp. z o.o.

Przesyłki kurierskie

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do

            zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

·         żądania dostępu do swoich danych osobowych

·         żądania sprostowania swoich danych osobowych

·         żądania usunięcia swoich danych osobowych

·         żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

·         żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Państwa żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Państwa w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Państwu przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe mają Państwo prawo do:

·         dostępu do danych osobowych,

·         uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

·         uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych proszę zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@tb.org.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych. Mają Państwo też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych proszę zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@tb.org.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

·         Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         Wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;

·         Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

·         Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

·         Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Jeśli chcecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych proszę zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@tb.org.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

·         kwestionujecie prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

·         przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądacie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

·         Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

·         Zgłosiliście  sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.

Jeśli chcecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych proszę zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@tb.org.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

·         przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Jeśli chcecie Państwo zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych proszę zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@tb.org.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Macie Państwo prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Państwu Państwa dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolicie Państwo aby dane zostały Państwu udostępnione w innym formacie proszę wskazać preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Państwu dane w preferowanym przez Państwa formacie.

Możecie Państwo również zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcecie Państwo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych proszę zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@tb.org.pl.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych macie Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


 

Pliki cookies

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

·         konfiguracji Sklepu Internetowego;

·         prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Państwa w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Państwa urządzenia. Ustawienia te możecie Państwo zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Produkt został dodany do ulubionych

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności